Työeläkkeet nousevat 1,24 prosenttia vuoden 2020 alussa

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vuodelle 2020.

Työeläkeindeksi korottaa työeläkkeitä 1,24 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakerroin nousee vuoteen 2019 verrattuna 2,05 prosenttia.  Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eläkkeet sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet.

Työeläkeindeksin mukaisesti tarkistetaan myös muun muassa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen vuodenvaihteen yli maksussa oleva kuntoutusraha lukuun ottamatta 34 §:n mukaista eläkkeensaajan kuntoutusrahaa, valtion virkamieslain mukainen toistuva korvaus, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain,  sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet.

Palkkakertoimella tarkistetaan työeläkettä laskettaessa eläkkeen perusteena oleva ansiot ja työeläkelaeissa säädetyt tulorajat laskentahetken tasoon.

Lisäksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen maksettavaa muuta eläkettä tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkimmäistä eläkeosuutta laskettaessa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteen vielä myöntämättä oleva eläkeosuus tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Palkkakerrointa käytetään myös muun muassa omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitolain mukaisen palkkion määrittämisessä.


« Takaisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.